Statut

PREAMBUŁA

My Iwona Charkiewicz i Alina Jasińska

w trosce o twórczość Profesora Marka Jasińskiego

będącą źródłem wielkich i niepodważalnych wartości:

piękna, dobra, prawdy i głębokiej wiary,

zobowiązane do przekazania obecnym i przyszłym pokoleniom

cennego dorobku kompozytorskiego Profesora,

świadome potrzeb propagowania sztuki na najwyższym poziomie,

kształtującej gusty i potrzeby odbiorców,

ustanawiamy

Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego”

oparte na współdziałaniu i współpracy osób,

którym wyżej wymienione wartości są bliskie.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

§ 3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego i pełnego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem:

Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego

70 – 497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego nr 1

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków jednak do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Ustrój Stowarzyszenia, zadania i sposób jego tworzenia oraz tryb powoływania władz określają przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja twórczości profesora Marka Jasińskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zarówno na rzecz członków Stowarzyszenia, jak i ogółu społeczności.

§ 8

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie zakłada podejmowanie wszelkich działań mających na celu promocję twórczości prof. Marka Jasińskiego i ochrony praw autorskich.

ROZDZIAŁ III

Nabycie i utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec niepozbawiony praw publicznych.
 2. Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie oświadczenia woli Zarządowi o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 14 pkt 2, 4 – 5, obowiązani są również do dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie tytułu członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada prawa określone w § 14.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności podczas corocznej sesji;
  2. w przypadku działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia lub dopuszczenia się czynów niegodnych członka Stowarzyszenia;
 3. utraty zdolności do czynności prawnych;
 4. śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

Członkowi, który na własny wniosek wystąpił za Stowarzyszenia przysługuje prawo ponownego wstąpienia na ogólnie przyjętych zasadach.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 3. brać udział w inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. przyjmować odznaczenia i nagrody z tytułu zasług dla Stowarzyszenia;
 5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. wykonywać społecznie wszelkie obowiązki wynikające ze statutu i uchwał;
 2. brać udział oraz przyczyniać się do wysokiego poziomu inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie;
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. regularnie płacić składki;
 5. szanować mienie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków zwane dalej „Walnym Zebraniem”;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją”.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do końca września roku kalendarzowego.
 3. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia najpóźniej na 14 dni przed dniem Zebrania.
 4. W walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. Walne Zebranie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, co do których statut nie przewiduje właściwości innych władz.

§ 20

 1. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 21

Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w przypadku:

 1. zgłoszenia własnej inicjatywy;
 2. złożenia mandatów przez co najmniej 1/3 składu Zarządu;
 3. złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej 10 pełnoprawnych członków z podaniem proponowanego porządku zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) wyznaczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

2) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie:

 1. sprawozdań z działalności Zarządu,
 2. sprawozdań z działalności Komisji;
 3. wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję;

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji;

5) podejmowanie uchwał wprowadzających zmiany składek członkowskich;

6) podejmowanie uchwał wprowadzających zmiany w statucie;

7) podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji lub członków Stowarzyszenia;

8) podejmowanie uchwały rozwiązującej Stowarzyszenie.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3 członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz z Sekretarza.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

§ 24

 1. Kadencja rozpoczyna się z dniem wyboru Zarządu przez Walne Zebranie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wyboru nowego Zarządu.
 2. W szczególnych przypadkach termin wyboru nowego Zarządu może ulec przesunięciu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od upływu poprzedniej kadencji.
 3. W przypadku złożenia funkcji przez członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd na wniosek Prezesa ma prawo kooptacji nowego członka. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 poprzednio zatwierdzonego składu.
 4. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia funkcji przez członka Komisji.

§ 25

Walne Zebranie odwołuje Zarząd w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;uchwalanie planu zadań i budżetu Stowarzyszenia;
 3. zwoływanie Walnego Zebrania;
 4. przyjmowanie i skreślanie członków z listy Stowarzyszenia;
 5. organizowanie życia wewnętrznego Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes.
 2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Uchwały Zarządu protokołuje się w księdze protokołów. Protokół posiedzenia podpisują wszyscy uczestnicy.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno – rewizyjnym powołanym do czuwania nad istotnymi sprawami Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 1 do 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja wyłania ze swego składu przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji nie mogą być:
  1. członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 29

 1. Do kompetencji Komisji należy:
  1. przeprowadzanie rewizji ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, a także bilansu oraz stanu majątkowego Stowarzyszenia;
  2. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia.
 2. Z każdej przeprowadzonej kontroli Komisja obowiązana jest złożyć Walnemu Zebraniu pisemne sprawozdanie.

ROZDZIAŁ V

Majątek oraz sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  1. składek członkowskich;
  2. darowizn;
  3. spadków;
  4. zapisów;
  5. dotacji;
  6. wpływów z koncertów;
  7. dofinansowania instytucji patronackich;
  8. otrzymywanych nagród;
  9. wpływów z reklam i sponsoringu.
 2. Majątkiem i środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 31

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisania przez Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa bądź Sekretarza samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI

Zasady dokonywania zmian statutu

§ 32

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VII

Sposób rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia

§ 33

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

W przypadku wszczęcia likwidacji Walne Zebranie obowiązane jest powołać komisję likwidacyjną.

§ 35

Komisja likwidacyjna obowiązana jest w szczególności:

 1. określić sposób likwidacji Stowarzyszenia;
 2. zawiadomić sąd rejestrowy o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora;
 3. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzania likwidacji;
 4. po zakończeniu likwidacji zgłosić wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 36

 1. Po przeprowadzeniu likwidacji przedmioty o wartości moralnej, takie jak: odznaczenia, nagrody, dyplomy, kroniki, pamiątki itp., komisja likwidacyjna obowiązana jest umieścić w zbiorach wybranej przez siebie instytucji kulturalnej w Szczecinie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.